MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Zaknihování akcií!

Společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, se sídlem 12 Esperidon Street, 4th floor, P.C. 1087, Nicosia, Kyperská republika zapsaná u Ministerstva obchodu, průmyslu a turistického ruchu, v oddělení registrace obchodních společností a konkursní správy, Nicosia, pod spisovou značkou HE 179116, jako jediný akcionář společnosti

MEDIA MARKETING SERIVCES a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova č.p. 794, č.or. 6, PSČ 12000, IČO 27604942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11148,

učinila při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:

Jediný akcionář v působnosti valné hromady mění podobu akcií z dosavadní listinné na zaknihovanou, a v souvislosti s tím mění stanovy společnosti ze dne 22. 6. 2016 takto:

v článku VII. Akcie se ruší celé znění tohoto článku a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

a) 1 (jeden) kus kmenové, nekótované, zaknihované akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) a

b) 5 (pět) kusů kmenových, nekótovaných, zaknihovaných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 7.300,- Kč (sedm tisíc tři sta korun českých)

2. Na každých 100,- Kč (jedno sto korun českých) jmenovité hodnoty akcií společnosti připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

3. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Společnost může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako zaknihované cenné papíry.

4. Seznam akcionářů v plné míře nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.

V článku VIII., Orgány společnosti se v odstavci 15, se slovo „listinných“ nahrazuje slovem „zaknihovaných“.

Lhůta k odevzdání listinných akcií na jméno podle § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku činí 90 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.