MMS

nabízí reklamní prostor

54 rozhlasových stanic,

které týdně osloví 4,2 milionů lidí

Rádio

je druhé nejoblíbenější

médium v ČR!

Týdně ho poslouchá 86% lidí.

Media Marketing Services

je součástí holdingu

Media Bohemia,

nejsilnější ryze česká mediální skupina.

Rádio

je všude kolem nás.

Lidé ho poslouchají

více než 5 hodin denně!

Ročně vymyslíme a zrealizujeme

téměř 15 000 kampaní.

Pravidelně získáváme ocenění

za nejúspěšnější rozhlasovou kampaň roku

Zajišťujeme

lokální, regionální i celoplošné kampaně

na nejúspěšnější rozhlasových stanicích -

Blaník, Hitrádia, Fajn radia, Rockrádia, Čas...

Otevřený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu

(20.04.05) Otevřený dopis – vyjádření k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na prodej reklamního času Českého rozhlasu

Generální ředitel Českého rozhlasu
Ing. Václav Kasík
Vinohradská 12
120 99 Praha 2
———————–

V Praze dne 20. 4. 2005

Věc: Otevřený dopis – vyjádření k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na prodej reklamního času Českého rozhlasu

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás otevřeným dopisem v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky o zajištění prodeje reklamního času Českého rozhlasu včetně souvisejících služeb, uveřejněným dne 7. 4. 2005 na centrální adrese v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), u jehož zadání došlo k evidentnímu porušení zákona tím, že byly porušeny základní zásady zadávání veřejných zakázek, které vyplývají jednak ze zákona a jednak z principů rovné soutěže v Evropské unii.

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. považuje zadávací podmínky a hodnotící kritéria za diskriminační a v rozporu se zákonem, neboť je výše uvedenými faktory porušena zásada rovnosti a dochází k zvýhodňování určitých subjektů. Takovéto nastavení podmínek zároveň zásadním způsobem dopředu omezuje Český rozhlas ve výběru optimálního dodavatele s ohledem na ekonomickou výhodnost případné nabídky.

Porušení zákona a základních zásad zadávání veřejných zakázek dle § 25 odst. 1 zákona spatřuje společnost MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. zejména v bodě 17 (Hodnotící kritéria) odst. 3 a dále v bodě 18 (Obchodní podmínky) písm. e) zadávací dokumentace.

V bodě 17 odst. 3 zadávací dokumentace je stanoven jako jeden z hodnotících kritérií generovaný obrat společnosti (uchazeče) ze služeb obdobného charakteru – váha = 15 %, přičemž pro vyhodnocení tohoto hodnotícího kritéria zadavatel požaduje v nabídce předložit doklad o celkovém netto obratu generovaném uchazečem z prodeje jím zastupovaných elektronických médií (tj. televize a rozhlasu) v předcházejících třech letech (2002-2004). Český rozhlas tak zvýhodňuje uchazeče prodávající reklamní prostor v televizi, neboť obraty dosahované na trhu s televizní reklamou jsou několikanásobně vyšší než na rozhlasovém trhu. Vzhledem k tomu, že předmětem této veřejné zakázky je zajištění prodeje rozhlasového reklamního času, nabízí se otázka, zda tato nelogická a účelová podmínka dopředu nezvýhodňuje dosavadního mediazastupitele Českého rozhlasu, společnost ARBOmedia.net Praha, spol. s r.o., u níž výraznou část obratů tvoří právě obraty dosahované na trhu televizní reklamou.

V bodě 18 písm. e) je stanoven nezbytný požadavek doložit jako součást smlouvy uchazeče čestné prohlášení o tom, že uchazeč není majetkově propojen se subjektem vlastnícím nebo spoluvlastnícím licenci na rozhlasové vysílání na území České republiky. V současné době je však převážná většina mediazastupitelství na relevantním rozhlasovém trhu České republiky majetkově propojena s některými jimi zastupovanými rozhlasovými stanicemi, resp. s provozovateli rozhlasového vysílání provozující tyto rozhlasové stanice. Tato podmínka je v rozporu s principy hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek a prakticky vylučuje z otevřeného řízení všechny relevantní uchazeče s výjimkou současného mediazastupitelství Českého rozhlasu.

Společnost MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o. je přesvědčena o tom, že nastavením výše uvedených zadávacích podmínek dochází předem k diskriminaci dodavatelů (uchazečů), kdy je stávající dodavatel zvýhodněn oproti ostatním uchazečům a kdy zároveň dochází k porušení zásady rovného přístupu k veřejným zakázkám (zásada rovnosti). Kritérium generovaného obratu ze služeb obdobného charakteru z prodeje zastupovaných elektronických médií (tj. rozhlasu i televize), byť je předmětem veřejné zakázky prodej rozhlasového reklamního času, představuje diskriminaci respektive zvýhodnění těch uchazečů, kteří prodávají reklamní prostor v televizi, čímž jsou omezeni uchazeči z oblasti rozhlasového trhu. Jak již bylo uvedeno výše v tomto dopise, pouze společnost ARBOmedia.net Praha, spol. s r.o., může, jako jediná ze všech českých mediazastupitelství operujících na rozhlasovém trhu ČR, doložit obrat z prodeje televize. Vyloučení těch uchazečů, kteří jsou majetkově propojeni se subjektem vlastnícím nebo spoluvlastnícím licenci na rozhlasové vysílání na území České republiky, představuje neoprávněnou selekci a zvýhodňování určitých subjektů, které jsou v rozporu se zákonem a zároveň znemožňují transparentní postup zadavatele. Pokud má právní úprava zadávání veřejných zakázek vést k efektivnímu a ekonomickému využití veřejných prostředků, musí současně zabraňovat korupci, úplatkářství či nadržování některým podnikatelům. Výše uvedeným postupem Českého rozhlasu došlo k porušení zásady rovného přístupu k veřejným zakázkám, neboť zadavatel (Český rozhlas) nepostupoval vůči všem uchazečům stejným způsobem, neutrálně, tzn. že všechna ustanovení zákona neaplikoval stejným způsobem na všechny uchazeče.

Dále bychom chtěli poukázat na velmi nešťastné načasování otevřeného řízení této veřejné zakázky těsně před vypršením Vašeho funkčního období, což vyvolává řadu otázek, zejména proč o tak významné veřejné zakázce nerozhodne až nové vedení a proč se odstupující vedení Českého rozhlasu snaží za každou cenu o veřejné zakázce rozhodnout před vypršením svého mandátu.

Jelikož úkony zadavatele (Českého rozhlasu) vylučují transparentnost a představují diskriminační postup ve vztahu k uchazečům o veřejnou zakázku a z důvodů vyvrácení všech pochybností a spekulací, které tuto veřejnou zakázku provázejí, požadujeme, aby otevřené řízení vyhlásilo a jeho rovné podmínky určilo až nové vedení Českého rozhlasu.

Vážený pane řediteli, upozorňuji Vás na naši připravenost domáhat se rovných soutěžních podmínek u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně soudní cestou.

Tento dopis zároveň zasíláme médiím, členům Rady a Dozorčí komise Českého rozhlasu, členům Výběrové komise a vybraným poslancům a senátorům.

S pozdravem

…………………………
Daniel Sedláček, jednatel
MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o.

Copyright 2015 MEDIA MARKETING SERVICES a. s., Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2
IČO: 276 04 942 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11148.
Informace jsou v souladu s novelou zákona č.344/2007 Sb. Bez písemného souhlasu provozovatele tohoto portálu, je šíření jeho obsahu zakázáno.